Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities

PLANTWORLD BENELUX BV : de gebruiker van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
Koper: de wederpartij van PLANTWORLD BENELUX BV ; degene die bij PLANTWORLD BENELUX BV  een offerte aanvraagt; degene die van PLANTWORLD BENELUX BV  koopt en/of geleverd krijgt; degene die een offerte van PLANTWORLD BENELUX BV  accepteert;
Zaken: de door PLANTWORLD BENELUX BV verkochte en geleverde waren, waaronder cactussen en succulenten;

Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PLANTWORLD BENELUX BV  en een koper, waarop PLANTWORLD BENELUX BV  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden door PLANTWORLD BENELUX BV  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes
De door PLANTWORLD BENELUX BV  gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. PLANTWORLD BENELUX BV  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, wordt bevestigd door PLANTWORLD BENELUX BV  door uitvoering te geven aan de dan gesloten overeenkomst of door een schriftelijke bevestiging. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanvragen om een offerte en/of bestellingen door een koper kunnen door PLANTWORLD BENELUX BV zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Artikel 4: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op de plaats van vestiging van PLANTWORLD BENELUX BV  van waaruit geleverd wordt. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de koper. De koper dient altijd zelf het risico tijdens transport van de door hem gekochte zaken te verzekeren, ook indien PLANTWORLD BENELUX BV  en de koper een andere plaats van levering hebben afgesproken.

Artikel 5: Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper PLANTWORLD BENELUX BV  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een nadere door PLANTWORLD BENELUX BV  na te komen redelijke termijn.

Artikel 6: Deelleveringen
Het is PLANTWORLD BENELUX BV  toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PLANTWORLD BENELUX BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Eisen en normen
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is PLANTWORLD BENELUX BV  er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, wanneer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland en de daarvoor geldende eisen of normen door de koper melding is gemaakt.

Artikel 8: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door PLANTWORLD BENELUX BV  een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekt monster, model of voorbeeld.

Artikel 9: Wijzigingen in de te leveren zaken
PLANTWORLD BENELUX BV  is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, grootte, model.
Indien PLANTWORLD BENELUX BV  zaken levert die wezenlijk van de overeengekomen zaken afwijken, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende drie dagen nadat hij de zaken in ontvangst heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van PLANTWORLD BENELUX BV  op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan PLANTWORLD BENELUX BV  omstandigheden ter kennis komen die PLANTWORLD BENELUX BV  goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien PLANTWORLD BENELUX BV  de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is PLANTWORLD BENELUX BV  bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeen-komst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van PLANTWORLD BENELUX BV  schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan PLANTWORLD BENELUX BV  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PLANTWORLD BENELUX BV  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Garantie
1. PLANTWORLD BENELUX BV  garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van gebreken gedurende een periode van een maand na levering.
2. Indien de zaak gebreken vertoont heeft de koper recht op vervanging.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde en vervanging is niet mogelijk, is PLANTWORLD BENELUX BV  aansprakelijk te stellen tot een maand na levering tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: onvoorzichtige behandeling, het niet in acht nemen van de breekbaarheidswaarschuwing, het klimatologisch onjuist opslaan van de zaken.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
1. De door PLANTWORLD BENELUX BV  geleverde zaken blijven het eigendom van PLANTWORLD BENELUX BV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met PLANTWORLD BENELUX BV  gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)koopovereenkomst(en).
2. Door PLANTWORLD BENELUX BV  afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is PLANTWORLD BENELUX BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht PLANTWORLD BENELUX BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van PLANTWORLD BENELUX BV :
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PLANTWORLD BENELUX BV  op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.92 lid 2 BW;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PLANTWORLD BENELUX BV  geleverde zaken te verpanden aan PLANTWORLD BENELUX BV  op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.92 lid 2 BW; – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van PLANTWORLD BENELUX BV ;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PLANTWORLD BENELUX BV  ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 13: Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan PLANTWORLD BENELUX BV  te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen drie dagen na ontdekking en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan PLANTWORLD BENELUX BV .
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PLANTWORLD BENELUX BV  worden geretourneerd.

Artikel 14: Prijsverhoging
1. Indien PLANTWORLD BENELUX BV  met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is PLANTWORLD BENELUX BV  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs wanneer de kostprijsverhogende factoren, waaronder arbeids- en produktiekosten, daartoe aanleiding geven.
2. PLANTWORLD BENELUX BV  mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
3. Indien de prijsverhoging volgens lid 1 meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd, door overschrijving van het verschuldigde bedrag het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente of 1,5% per maand, zulks naar keuze van PLANTWORLD BENELUX BV
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
In ieder geval is de koper verschuldigd:
– over de eerste € 5.000,= : 15%
– over het meerdere tot € 10.000,= : 10%
– over het meerdere tot € 20.000,= : 8%
– over het meerdere tot € 50.000,= : 5%
– over het meerdere : 3%
Indien PLANTWORLD BENELUX BV  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens PLANTWORLD BENELUX BV  de door PLANTWORLD BENELUX BV  gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder de volledige advocaat- en/of deurwaarderskosten, integraal verschuldigd, in alle instanties. Dit geldt alleen indien PLANTWORLD BENELUX BV  en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17: Aansprakelijkheid   PLANTWORLD BENELUX BV is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.
2. PLANTWORLD BENELUX BV is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLANTWORLD BENELUX BV of haar leidinggevende ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van PLANTWORLD BENELUX BV  beperkt tot de factuur waarde van de betreffende levering waarop de aansprakelijkheid betrekkingn heeft.
4. PLANTWORLD BENELUX BV  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfschade, bij de koper of bij derden. Mocht PLANTWORLD BENELUX BV  terzake aansprakelijk worden gesteld door derden, dan wordt PLANTWORLD BENELUX BV  terzake door de koper gevrijwaard.

Artikel 18: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PLANTWORLD BENELUX BV  zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van PLANTWORLD BENELUX BV ; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van PLANTWORLD BENELUX BV ; in- en uitvoer- verboden en dergelijke (overheids)maatregelen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan PLANTWORLD BENELUX BV  afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. PLANTWORLD BENELUX BV  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PLANTWORLD BENELUX BV  haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PLANTWORLD BENELUX BV  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PLANTWORLD BENELUX BV  niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien PLANTWORLD BENELUX BV  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Reeds geleverde zaken zullen dan kosteloos geretourneerd worden aan PLANTWORLD BENELUX BV  door de koper.

Artikel 19: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de relatieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en PLANTWORLD BENELUX BV  worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondisement ‘s-Gravenhage.

De Nederlandse koper zal voor geschillen waarin de Kantonrechter bevoegd is worden gedagvaard voor de Kantonrechter van zijn woonplaats. PLANTWORLD BENELUX BV  blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen PLANTWORLD BENELUX BV  en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (CISG).

Artikel 21: Wijziging van de voorwaarden
1. PLANTWORLD BENELUX BV  is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PLANTWORLD BENELUX BV  zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen. jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PLANTWORLD BENELUX BV  en de koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht wordt genomen